Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden CLICK & RUSH

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen, wanneer met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

"Overeenkomst": betekent het contract tussen CLICK & RUSH en de Klant voor de levering van Diensten onder de Algemene Voorwaarden zoals uiteengezet in dit document;

"CLICK & RUSH": is de besloten vennootschap (BV) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Brits Tweede Legerlaan 41, 1190 Vorst, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0761.345.476;

"Klant": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Diensten van CLICK & RUSH afneemt;

"Eindproducten": betekent het eindproduct van de Diensten geleverd door CLICK & RUSH;

"Intellectuele Eigendomsrechten": alle intellectuele eigendomsrechten, geregistreerd of niet-geregistreerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten, handelsmerken, octrooien, knowhow, handelsgeheimen en alle andere immateriële eigendomsrechten, en alle rechten die daarmee verband houden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht op gebruik, vervolging, registratie en handhaving;

"Partijen": CLICK & RUSH en de Klant;

"Platform": het CLICK & RUSH-platform

"Projectbestanden": alle bestanden en andere gegevens die door de Klant naar het Platform worden geüpload, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, videobestanden, spraakbestanden, muziekbestanden, foto's, geschriften, tekeningen en logo's;

"Diensten": betekent de aan de Klant geleverde montagediensten in overeenstemming met de door de Klant op het Platform geplaatste en door CLICK & RUSH aanvaarde bestelling;

"Algemene Voorwaarden": de algemene voorwaarden voor de levering van de Diensten zoals uiteengezet in dit document en die van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen CLICK & RUSH en de Klant met betrekking tot de Diensten.

PLAATSING VAN BESTELLING EN CONTRACTBASIS

De bestelling wordt door de Klant geplaatst door het uploaden van de Projectbestanden op het Platform van CLICK & RUSH. Alle bestellingen worden behandeld als een aanbod om de Diensten van CLICK & RUSH te kopen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en zijn pas bindend wanneer de bestelling door CLICK & RUSH is aanvaard.

De bestelling wordt geacht te zijn aanvaard wanneer CLICK & RUSH de bestelling schriftelijk (via e-mail) bevestigt, op welk moment de Overeenkomst tot stand komt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in hun geheel van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald door de Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst.

DIENSTEN

CLICK & RUSH zal de Diensten in alle wezenlijke opzichten leveren in overeenstemming met de specifieke bestelling die door de Klant is geplaatst.

CLICK & RUSH zal de Diensten uitvoeren met alle redelijke vaardigheid en zorgvuldigheid.

CLICK & RUSH zal al het redelijke doen om de Diensten uit te voeren en de Eindproducten te leveren in overeenstemming met de leveringsdata die in de bestelling zijn vermeld. Deze data zijn slechts inschattingen, wat betekent dat CLICK & RUSH niet aansprakelijk zal zijn ten opzichte van de Klant voor enige vertraging in de levering van de Diensten of de Eindproducten, onder voorbehoud van opzet en ernstige fout vanwege CLICK & RUSH.

De Klant stemt ermee in dat de succesvolle uitvoering van de Diensten en/of de levering van de Eindproducten afhankelijk is van de ontvangst van alle correcte en tijdige informatie en instructies van de Klant. CLICK & RUSH zal redelijke inspanningen leveren om Eindproducten te bezorgen van de hoogst mogelijke kwaliteit. Het kwaliteitsniveau zal echter ook afhangen van de kwaliteit van de Projectbestanden die door de Klant worden geüpload op het Platform en CLICK & RUSH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verminderde kwaliteit die te wijten is aan de originele Projectbestanden die afkomstig zijn van de Klant.

Wijzigingen door de Klant en/of het niet naleven door de Klant van verplichtingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, kunnen een vertraging veroorzaken in de Diensten en/of de voltooiing en/of de levering van de Eindproducten, waarvoor CLICK & RUSH niet aansprakelijk kan worden gesteld en artikel 4.4 van toepassing kan zijn.

PRIJZEN EN BETALING

De prijzen die op de website van CLICK & RUSH worden weergegeven, zijn slechts indicatief. De in de door CLICK & RUSH bevestigde bestelling vermelde prijzen zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst.

Alle prijzen die op de website van CLICK & RUSH en in het bestelproces op het Platform staan vermeld, zijn inclusief belasting op de toegevoegde waarde (BTW).

Onmiddellijke volledige vooruitbetaling is verschuldigd, ten laatste bij de bevestiging van de bestelling door CLICK & RUSH

Indien de Klant een rechtspersoon is, die niet binnen deze termijn van dertig (30) dagen heeft betaald, mag CLICK & RUSH, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aanrekenen van tien procent (10 %) vanaf de datum waarop de factuur opeisbaar is geworden.

Indien de Klant een natuurlijke persoon is, die niet binnen de termijn van dertig (30) dagen heeft betaald, mag CLICK & RUSH, vanaf de eerste ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aanrekenen van één komma vijvenzeventig procent (1,75 %) vanaf de datum waarop de factuur opeisbaar is geworden.

Behoudens opzet en grove fout van CLICK & RUSH, haar personeel of onderaannemers, kunnen mogelijke moeilijkheden of vertragingen tijdens de montage, welke zijn veroorzaakt door problemen met de door de Klant aangeleverde Projectbestanden, de leveringstermijn van de Eindproducten verlengen. CLICK & RUSH behoudt zich het recht voor om de kosten te verhogen met de extra kosten veroorzaakt door deze problemen.

CLICK & RUSH behoudt het eigendomsrecht op de Eindproducten totdat de verschuldigde bedragen volledig zijn betaald.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De Klant garandeert dat hij/zij/het:

op een tijdige en continue basis, aan CLICK & RUSH alle Projectbestanden en informatie met betrekking tot de Diensten die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal verstrekken;

alle noodzakelijke vergunningen, licenties en/of toestemmingen van derden heeft verkregen en betaald voor het maken en exploiteren van de Projectbestanden die de Klant aan CLICK & RUSH levert in verband met de Diensten;

aan CLICK & RUSH - waar en wanneer vereist - alle licenties en/of toestemmingen van derden zal verstrekken die nodig zijn om CLICK & RUSH in staat te stellen haar Diensten te verrichten; en

CLICK & RUSH de identiteit zal meedelen van de vertegenwoordiger van de Klant (ingeval de Klant een rechtspersoon is) die beschikbaar zal zijn in verband met de Diensten en die de bevoegdheid zal hebben om de Eindproducten goed te keuren in naam van de Klant.

HERROEPINGSRECHT

Indien de Klant een natuurlijke persoon is, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen zonder kosten te herroepen. De termijn van veertien (14) kalenderdagen gaat in op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. De Klant dient gebruik te maken van zijn/haar herroepingsrecht door een e-mail te sturen. Het risico en de bewijslast van tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Klant.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de Klant een rechtspersoon is.

ANNULERING

Indien een bevestigde bestelling door de Klant wordt geannuleerd na het verstrijken van de herroepingstermijn zoals beschreven in artikel 6.1, kan CLICK & RUSH, onverminderd de overige rechten en rechtsmiddelen waarover CLICK & RUSH beschikt, een annuleringsvergoeding in rekening brengen van vijftien procent (15 %) van de kosten die verschuldigd zouden zijn indien de Diensten conform de Overeenkomst zouden zijn uitgevoerd. Een annulering van een bestelling door de Klant dient steeds schriftelijk te gebeuren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Klant zal CLICK & RUSH vrijwaren en schadeloos stellen in het geval dat de Klant inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden.

Alle Intellectuele Eigendomsrechten op werken van derden die deel uitmaken van de Eindproducten, blijven eigendom van de derde partij. Aan de Klant wordt een licentie verleend om die Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken onder de voorwaarden waaronder die derde partij een licentie heeft verleend aan CLICK & RUSH.

De Intellectuele Eigendomsrechten op de Eindproducten, die specifiek voor de Klant zijn ontwikkeld als onderdeel van de Diensten, worden automatisch overgedragen door CLICK & RUSH aan de Klant bij volledige betaling door de Klant voor de Diensten, in overeenstemming met artikel 4.

De Intellectuele Eigendomsrechten die voor de datum van de Overeenkomst eigendom waren van CLICK & RUSH of door CLICK & RUSH afzonderlijk en onafhankelijk van de Diensten binnen de Overeenkomst zijn ontwikkeld, blijven eigendom van CLICK & RUSH.

CLICK & RUSH verleent een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken, weer te geven, te kopiëren, uit te voeren en te verspreiden als onderdeel van de Eindproducten.

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, stemt de Klant ermee in dat CLICK & RUSH het recht heeft om alle expertise, ideeën, methoden, processen of technieken die in de Eindproducten worden gebruikt, te gebruiken ten behoeve van de activiteiten van CLICK & RUSH.

OVERMACHT

CLICK & RUSH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar plichten onder de Overeenkomst als gevolg van handelingen, gebeurtenissen of verzuimen die vallen buiten haar redelijke controle, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn, stakingen, daden van terrorisme, brand, storm, aardbeving, ziekte onder het personeel van CLICK & RUSH en elke ramp en storing van een nutsvoorziening of telecommunicatienetwerk van derden (inclusief, zonder daartoe beperkt te zijn, het internet). CLICK & RUSH zal dergelijke gevallen van overmacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan de Klant meedelen.

Na kennisgeving door CLICK & RUSH aan de Klant van een dergelijke overmachtsgebeurtenis zoals gedefinieerd in artikel 9.1., heeft CLICK & RUSH recht op een redelijke verlenging van de termijn om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.

SCHADELOOSSTELLING EN AANSPRAKELIJKHEID

De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van de originelen van de Projectbestanden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om reservekopieën te bewaren van de Projectbestanden die op het Platform zijn geüpload en om de Projectbestanden waar nodig te verzekeren. CLICK & RUSH is niet verplicht om een verzekering af te sluiten tegen risico's voor de Projectbestanden die in haar bezit zijn.

Behalve indien veroorzaakt door haar grove nalatigheid of opzettelijke fout, is CLICK & RUSH niet aansprakelijk jegens de Klant of enige andere derde partij voor enig verlies van of schade aan de Projectbestanden terwijl deze in het bezit zijn van CLICK & RUSH, die op eigen risico van de Klant worden bewaard.

De Klant verbindt zich ertoe CLICK & RUSH te vrijwaren tegen alle vorderingen, eisen, acties, procedures, schade, verliezen, kosten, uitgaven, boetes en lasten of andere aansprakelijkheden die tegen CLICK & RUSH worden ingesteld of door CLICK & RUSH worden opgelopen of geleden:

met betrekking tot de inhoud van de Projectbestanden die door de Klant aan CLICK & RUSH zijn verstrekt in verband met de Diensten;

als gevolg van een verzuim van de Klant om licenties of toestemmingen te verkrijgen zoals vereist op grond van artikel 5.1;

als gevolg van een inbreuk door de Klant op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden; en

als gevolg van enige andere inbreuk op de Overeenkomst.

CLICK & RUSH kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Klant indien deze rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een bewezen ernstige tekortkoming of wezenlijke wanprestatie van CLICK & RUSH.

De aansprakelijkheid van CLICK & RUSH is in ieder geval beperkt tot [vijftig procent (50 %) van de door de Klant te betalen prijs], behoudens in geval van een opzettelijke fout waarvoor CLICK & RUSH volledig aansprakelijk blijft en behoudens in geval van een fout die lichamelijke schade veroorzaakt, waarvoor de aansprakelijkheid van CLICK & RUSH onbeperkt is ten aanzien van de geleden schade ten gevolge van de lichamelijke schade.

DIVERSEN

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige Overeenkomst tussen de Partijen en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten met betrekking tot dit onderwerp.

Wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn niet bindend, tenzij zij schriftelijk worden vastgelegd en door de Partijen naar behoren worden ondertekend.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden op grond van de wet ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, tast dit de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan. In dat geval zullen de Partijen (een) alternatieve, gelijkaardige bepaling(en) overeenkomen die wettelijk aanvaardbaar is (zijn) en die, voor zover mogelijk, de economische intentie die de Partijen met de onwettige bepaling(en) voor ogen hadden, benadert (benaderen).

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht. Elk geschil tussen de Partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.