Privacyverklaring

Privacyverklaring CLICK & RUSH

CLICK & RUSH geeft om uw privacy en behandelt persoonsgegevens zo vertrouwelijk mogelijk.

In deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden, hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren, wat uw rechten in dit verband zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Deze Privacyverklaring is onder meer van toepassing op (i) onze website https://clickandrush.be/nl/, de bijbehorende subpagina's en/of weblinks (hierna "onze Website") en (ii) alle relaties via enig ander communicatiemiddel tussen u en ons.

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderdelen van deze Privacyverklaring.

 1. CLICK & RUSH als verwerkingsverantwoordelijke
 2. Categorieën van persoonsgegevens
 3. Rechtsgronden, doeleinden en bewaartermijnen
 4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
 5. Beveiliging
 6. Uw rechten
 7. Vragen en contactgegevens
 8. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

1. CLICK & RUSH als verwerkingsverantwoordelijke

CLICK & RUSH BV, met maatschappelijke zetel te 1190 Brussel, Brits Tweede Legerlaan 41, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0761.345.476 (hierna "CLICK & RUSH" of "wij"), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Het is belangrijk dat u deze Privacyverklaring zorgvuldig doorleest. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij wijzen u erop dat CLICK & RUSH bij wet is gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hetgeen inhoudt dat wij een rechtstreekse verantwoordelijkheid jegens u hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze relatie met u als verwerkingsverantwoordelijke.

Het is in dit verband belangrijk op te merken dat CLICK & RUSH volgens de wet geen verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot de persoonsgegevens die u mogelijks opneemt in de video's die u uploadt en met ons deelt voor de uitvoering van onze Diensten, en in het bijzonder personen die kunnen worden geïdentificeerd of identificeerbaar zouden zijn via de beelden in de video’s.

Ten aanzien van die persoonsgegevens bent u volgens de wet de verwerkingsverantwoordelijke en zijn wij een verwerker. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u, als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens, een directe verantwoordelijkheid heeft jegens de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat u alle persoonsgegevens in de video's of enig ander materiaal dat persoonsgegevens bevat en dat u met ons wilt delen, verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dat u, waar nodig, de noodzakelijke toestemmingen van de betrokken personen verkrijgt.

2. Verwerking van persoonsgegevens: categorieën, doeleinden en rechtsgronden

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een individuele persoon te identificeren. Wij kunnen persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen en verwerken. Bijvoorbeeld als u ons een vraag stelt via het contactformulier op onze Website, of via een ander communicatieformulier in verband met de diensten die wij aanbieden (hierna gezamenlijk te noemen: "de Diensten").

Onder welke omstandigheden CLICK & RUSH verschillende soorten persoonsgegevens van u verzamelt, gebruikt of anderszins verwerkt, met welk doel en op basis van welke rechtsgrond, wordt hieronder beschreven.

Klanten

CLICK & RUSH kan een of meer van de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • contactinformatie: naam (inclusief voorvoegsel), titel, functie, telefoonnummer, website, e-mailadres, kantooradres en andere contactinformatie;
 • identificatie en achtergrondinformatie: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nummer van het identificatiedocument, foto en nationaliteit, handtekening.

Wij zullen echter nooit meer persoonsgegevens van u verzamelen dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld.

CLICK & RUSH verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om u op uw verzoek of op ons initiatief meer informatie te verstrekken over onze Diensten, indien dit noodzakelijk wordt geacht om onze Diensten accuraat voor u te kunnen uitvoeren;
 2. om u de Diensten te verlenen zoals met u overeengekomen;
 3. om elke klacht en/of feedback te behandelen;
 4. om betalingen te doen of te innen;
 5. om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen (met inbegrip van de verplichting om een gegevensadministratie bij te houden); en
 6. om een zakelijke relatie met u als klant te onderhouden.

CLICK & RUSH verwerkt de hierboven vermelde persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (doeleinden I tot en met V hierboven);
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op CLICK & RUSH rust (doeleinde V hierboven); en
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CLICK & RUSH of van een derde (doel VI hierboven).

(Potentiële) sollicitanten

CLICK & RUSH verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • contactinformatie: naam (inclusief voorvoegsel), titel, functie, telefoonnummer, thuisadres, website, (bedrijfs)mailadres en andere contactinformatie;
 • correspondentie en andere vormen van communicatie: brieven, e-mails en andere (vormen van) communicatie; en
 • nadere informatie in verband met recruitment(evenementen): geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, cv en andere informatie over arbeidsverleden, beoordelingsresultaten, identificatiegegevens en capaciteit testresultaten.

CLICK & RUSH verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om te beoordelen in hoeverre de (potentiële) sollicitant geschikt is en om een sollicitatieprocedure te starten;
 2. om (potentiële) sollicitanten op de hoogte te houden van onze vacatures; en
 3. om (potentiële) sollicitanten uit te nodigen voor onze evenementen en hen aan onze evenementen te laten deelnemen.

CLICK & RUSH verwerkt de hierboven vermelde persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij een sollicitant partij wordt (doeleinde I hierboven);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CLICK & RUSH of van een derde (doeleinden II en III hierboven); en
 • de sollicitant heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (doeleinde II hierboven).

Leveranciers

CLICK & RUSH verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • contactinformatie: naam (inclusief voorvoegsel), titel, functie, telefoonnummer, ondernemingsnummer, website, e-mailadres, kantooradres en andere contact- en/of bedrijfsinformatie;
 • correspondentie en andere vormen van communicatie: brieven, e-mails en andere (vormen van) communicatie; en
 • informatie over de levering van het product/de dienst en alle informatie over onze verbintenis met de leverancier, bankrekeningnummers en alle andere informatie over betalingen.

CLICK & RUSH verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om goederen of diensten te kopen;
 2. om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen (waaronder administratieverplichtingen); en
 3. om een zakelijke relatie met onze leveranciers te onderhouden.

CLICK & RUSH verwerkt de hierboven vermelde persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de leverancier partij is of om op verzoek van de leverancier stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (doeleinde I hierboven);
 • de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting die op CLICK & RUSH rust (doeleinde II hierboven); en
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CLICK & RUSH of van een derde (doeleinde III hierboven).

Derden

CLICK & RUSH verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • contactinformatie: naam (inclusief voorvoegsel), titel, functie, telefoonnummer, ondernemingsnummer, website, e-mailadres, kantooradres en andere contact- en/of bedrijfsinformatie;
 • correspondentie en andere vormen van communicatie: brieven, e-mails en andere (vormen van) communicatie; en
 • diverse informatie: alle informatie die door onze cliënt of door derden wordt verstrekt met betrekking tot een (rechts)zaak of andere zaken.

CLICK & RUSH verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om met derden te communiceren; en
 2. om onze Diensten te verlenen of voor te stellen aan bestaande of voormalige klanten en/of derden die in nauw contact met ons hebben gestaan in verband met onze Diensten.

CLICK & RUSH verwerkt de hierboven vermelde persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CLICK & RUSH of van een derde (doeleinden I en II hierboven).

Websitegebruikers/bezoekers

CLICK & RUSH verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens, naam (inclusief voorvoegsel van de naam) via het contactaanvraagformulier;
 • correspondentie en andere vormen van communicatie: brieven, e-mails en andere (vormen van) communicatie.

CLICK & RUSH verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om bezoekers te voorzien van relevante informatie op onze Website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie over onze evenementen, wetswaarschuwingen en nieuwsbrieven); en
 2. om te communiceren met gebruikers/bezoekers van de Website.

CLICK & RUSH verwerkt de hierboven vermelde persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • de websitegebruiker/bezoeker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (doel I hierboven); en
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CLICK & RUSH of van een derde (doel II hierboven).

3. Bewaartermijnen

CLICK & RUSH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. In sommige gevallen is CLICK & RUSH echter verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om veiligheidsredenen.

Daarnaast is CLICK & RUSH verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren indien er een (gerechtelijke) procedure wordt verwacht.

Wij zullen uw persoonsgegevens uit onze database verwijderen zodra wij deze niet meer nodig hebben om deze doeleinden te bereiken of wanneer u op geldige wijze gebruik maakt van het recht om uw persoonsgegevens te wissen.

Als u wilt weten hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard voor specifieke processen, kunt u contact met ons opnemen.

4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Indien CLICK & RUSH gebruik maakt van de diensten van business partners, providers of andere partijen die noodzakelijk zijn om de Diensten aan u te verlenen, zullen uw persoonsgegevens ook aan die andere dienstverleners worden verstrekt.

Wij delen uw gegevens niet met derden die gevestigd zijn in regio's buiten de Europese Economische Ruimte.

CLICK & RUSH zal uitgebreide technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en zal uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken die zich aan dezelfde standaard van technische en organisatorische maatregelen houden.

CLICK & RUSH zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of beschikbaar stellen aan derden buiten haar eigen organisatie zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Diensten of tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragscodes of beroepsregels of een rechterlijk bevel.

5. Veiligheid

CLICK & RUSH zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

6. Uw rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

 • u heeft het recht om van CLICK & RUSH bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en in het geval deze wel verwerkt worden, het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om niet te maken te hebben met een beslissing die enkel en alleen is gebaseerd op automatische verwerking inclusief profilering, die wettelijke gevolgen hebben of u verregaand treffen.
 • u heeft het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet juist zijn;
 • in bepaalde gevallen heeft u het recht CLICK & RUSH te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
 • in bepaalde gevallen heeft u het recht om van CLICK & RUSH beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist;
 • u heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens). De intrekking heeft geen terugwerkende kracht, wat betekent dat uw toestemming niet langer geldig is vanaf het moment dat zij wordt ingetrokken;
 • u heeft het recht om op uw verzoek de persoonsgegevens te ontvangen die u aan CLICK & RUSH ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat en het recht die persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst;
 • u heeft het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van legitieme belangen van CLICK & RUSH. CLICK & RUSH zal uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij CLICK & RUSH dwingende legitieme gronden aantoont voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
 • wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval zal CLICK & RUSH uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken; en

Deze rechten zijn niet absoluut. In sommige gevallen hebben wij het recht om niet te voldoen aan uw verzoek om uw rechten uit te oefenen, als wij kunnen aantonen dat het in ons gerechtvaardigd belang is dat zwaarder weegt dan uw belang. In het bijzonder met betrekking tot een verzoek om persoonsgegevens te wissen, dient er rekening mee te worden gehouden dat CLICK & RUSH niet aan een dergelijk verzoek kan voldoen, indien dit onverenigbaar is met eventuele wettelijke bewaarplichten van CLICK & RUSH.

Indien u één van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons te contacteren of per post op het volgende adres: CLICK & RUSH, t.a.v. Sébastien de Cordes, 41 Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 1190 Forest. Verstrekte informatie is in eerste instantie kosteloos. U kunt deze rechten op redelijke basis uitoefenen.

Doorgaans zullen wij binnen een maand op uw verzoek reageren, tenzij dit niet mogelijk is door de complexiteit van uw verzoek of het aantal ingediende verzoeken. In een dergelijk uitzonderlijk geval zullen wij u uiterlijk binnen een maand informeren en onze reactietermijn met maximaal twee maanden verlengen. Indien een verzoek wordt ingewilligd, zal CLICK & RUSH zo spoedig mogelijk uitvoering geven aan de beslissing om de persoonsgegevens te verbeteren, aan te passen, te wissen en/of te transporteren.

Naast bovengenoemde rechten heeft u, indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, de afhandeling van een verzoek door ons of indien u andere klachten heeft, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, die per post te bereiken is op het adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, en per e-mail op het volgende adres: contact@apd-gba.be. Voor meer informatie kunt u terecht op https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

7. Vragen en contactgegevens

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals vermeld in punt 6 van deze Privacyverklaring of als u andere privacy gerelateerde vragen heeft, gelieve ons te contacteren of per post op het volgende adres: CLICK & RUSH, t.a.v. Sébastien de Cordes, 41 Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 1190 Forest.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Daarom raden wij u aan om deze regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkt op 12 maart 2021